hv-bf-2 hv-bf-1 bi kh hv-bf-1 hv-kh-2 hv-kh-1 hv-kh-2 hv-bf-2 tg-hvanneyri-vara hvanneyri01.rhnet.is tg-hvanneyri-vara rhnet hv-kh-1 hvanneyri.is hvanneyri.is xxx xxx